Медиумски плурализам

Индикатори На Ризик За Медиумскиот Плурализам

Колку е успешна Северна Македонија во развивањето на медиумскиот плурализам? Кои се најголемите ризици? Овие 12 индикатори ја проценуваат ситуацијата.

Наоди
  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union