Индикатори на ризик за медиумскиот плурализам

Концентрација на медиумска публика

Резултат: Висок ризик

Целта на овој индикатор е да ја процени концентрацијата на публиката и читателите низ медиумските платформи врз основа на уделот на публиката. Концентрацијата се мери со помош на мерката за концентрација Топ4, која е најчеста во економските пресметки.

 

 

Зошто? 

Не постои јавно достапно веродостојно мерење на публиката на ниту еден од пазарите (печатен, телевизиски, радио, онлајн) во Северна Македонија. Иако Нилсен е присутен во земјата, методологијата и мерењата не се во употреблив формат и не се достапни за студија. Македонската медиумска асоцијација, во која членуваат петте најголеми приватни телевизии,  ги поседува мерењата на телевизиската публика што ги прави Нилсен, но измерените податоци се за само околу 50% од пазарот што укажува дека во однос на уделот на публиката, првите 4 може да не го достигнат прагот од 50%, но поради недостаток на веродостојни податоци тоа не може да се потврди. Во принцип, недостатокот на податоци укажува на ризик за концентрацијата на медиумската публика бидејќи не им дозволува на регулаторите или на другите актери на пазарот да ја утврдат позицијата и влијанието кое медиумите би можеле да го имаат на пазарот. Сепак, пазарните удели на првите четири играчи (Сител, Канал 5, Алсат и Алфа) укажуваат на пазарен удел од 81,21% што е показател за концентриран пазар.

НИЗОКСРЕДЕНВИСОК
Концентрација на публиката на телевизија (хоризонтална)
Процент: Нема податоци
Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика под 25%.  Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика помеѓу 25% и 49%.Ако во една земја главните 4 сопственици (топ4) имаат удел во публиката над 50%. 
Концентрација на публиката на радио (хоризонтална)

Процент:нема податоци

Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика под 25%.. Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика помеѓу 25% и 49%.Ако во една земја главните 4 сопственици (топ4) имаат удел во публиката над 50%.
Концентрација на читателите на весници (хоризонтална)
Процент:Нема податоци
Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика под 25%..Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика помеѓу 25% и 49%. Ако во една земја главните 4 сопственици (топ4) имаат удел во публиката над 50%. 
Концентрација на публиката на онлајн медиумите (хоризонтална)

Процент: Нема податоци

Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика под 25%.Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика помеѓу 25% и 49%.Ако во една земја главните 4 сопственици (топ4) имаат удел во публиката над 50%.

 

 

 

Концентрација на медиумскиот пазар

Резултат: Висок ризик

Овој индикатор има за цел да ја процени хоризонталната концентрација на сопственоста во медиумскиот сектор, врз основа на удел во пазарот што ја илуистрира економската сила на компаниите/групите. Концентрацијата се мери за секој сектор со додавање на уделот во пазарот за секој од големите сопственици во секторот

Зошто? 

Мedia ownership monitor (МОМ) мапираше единаесет телевизиски куќи од кои јавниот радиодифузен сервис има најголем пазарен удел од речиси половина (48,7%).

На ТВ-пазарот, од избраните и мапирани ТВ куќи, без јавниот радиодифузен сервис, првите 4 сопственици имаат 81% од пазарниот удел. Горан Ивановски (Сител) има 35,7% од пазарниот удел, Емил Стојменов (Канал 5) има 20,9%, семејството Велија (Алсат-М) има 14%, а Петер Шац (Алфа) има 10,6%.

Двајцата најголеми сопственици на пазарот на радио имаат повеќе од две третини или 87% од пазарниот удел. Топ сопственици на радио пазарот се Виктор Гаврилов (Канал 77) со 47% од пазарниот удел додека тројцата сопственици на Радио Антена 5, Петров, Јаневски и Гушев со вкупно 40%. Во оваа база на податоци беа анализирани четири радија.

На пазарот на печатени (весници), Мedia ownership monitor (МОМ) анализираше пет печатени места, четири дневни весници и еден неделник. Повеќе од половина од пазарниот удел (59%) им припаѓа на двајцата сопственици, Владимир Гаљак/Драган Живковиќ (Слободен Печат) со 38% и Лирим Дулови (Коха) кој има 21% од анализираниот пазарен удел.

Мedia ownership monitor (МОМ) мапираше тринаесет онлајн медиуми и го анализираше нивниот удел на пазарот. Од собраните и анализирани податоци, првите 4 сопственици имаат 77% од пазарниот удел: Агнес Адамик (Курир, Република) со 37,5%, Александар Манев (Фактор) со 22,8%, Билјана Илиќ Героска (Плусинфо) со 9,5% и Горан Михајловски (СДК) со пазарен удел од 7,6%.

НизокСреденВисок
Концентрација на сопственост во телевизијата (хоризонтална): Овој индикатор има за цел да ја процени концентрацијата на сопственост во ТВ секторот.
Процент:  81 % (ТОП 4)

Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика под 25%.

Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика помеѓу 25% и 49%.Ако во една земја главните 4 сопственици (топ4) имаат удел во публиката над 50%. 
Концентрација на сопственост во радио (хоризонтална): Овој индикатор има за цел да ја процени концентрацијата на сопственост во секторот радио медиуми.   
Процент: 87 % (ТОП 2) 
Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика под 25%.Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика помеѓу 25% и 49%.Ако во една земја главните 4 сопственици (топ4) имаат удел во публиката над 50%. 
Концентрација на сопственост во весниците (хоризонтална): Овој индикатор има за цел да ја процени концентрацијата на сопственост во печатениот сектор.
Процент: 59 % (ТОП 2)
Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика под 25%.Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика помеѓу 25% и 49%.Ако во една земја главните 4 сопственици (топ4) имаат удел во публиката над 50%. . 
Концентрација на сопственост кај портали.
Процент: 77 (ТОП 4)  
Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика под 25%.Ако во една земја главните 4 сопственици (Топ 4) имаат удел во публика помеѓу 25% и 49%.Ако во една земја главните 4 сопственици (топ4) имаат удел во публиката над 50%. 

 

 

Регулаторни заштитни мерки: Концентрација на сопственоста на медиумите (хоризонтална)

Резултат: среден ризик

Целта на овој индикатор е да го процени постоењето и ефективното спроведување на регулаторните заштитни мерки (конкретно за секторот и/или закон за конкуренција) за сопственоста и/или контрола со висока хоризонтална концентрација во различни медиуми.

Зошто?

Прашањата поврзани со медиумската концентрација се регулирани со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 2013 година. Во него овие аспекти се регулирани во посебен дел - „Заштита на плурализмот и различноста на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги“: утврдени ограничувања во поглед на хоризонталната и вертикалната интеграција на капиталот; забрана за тајни партнерства меѓу радиодифузерите;

Единствениот критериум за проценка на постоењето на нелегална медиумска концентрација на пазарот (хоризонтална интеграција) е бројот на дозволи за радиодифузија што може да се доделат на едно физичко или правно лице на национално, регионално или локално ниво, што се идентификува или преку главниот  удел во сопственост на одредена компанија или преку уделите на поврзаните лица.

Постојат неколку слепи точки во актуелните одредби за медиумска концентрација: постојните правила се дизајнирани за „традиционална“ медиумска средина (радио, телевизија, печат...) и не ги земаат предвид новите  услуги и платформи (нелинеарни услуги, онлајн медиуми, платформи за споделување видео, социјални мрежи, пребарувачи...) преку кои значителен и постојано растечки број луѓе се информираат, едуцираат и забавуваат; одредбите се многу строги во однос на ограничувањата на географската концентрација, како во однос на лиценците, така и во однос на областите на покриеност; постои забрана за вкрстена сопственост помеѓу радиодифузијата и весниците која ретко се применува на друго место во Европа, а кога се применува тоа е само на големи пазари; одредбите за случаите на медиумска концентрација преку поврзани лица се нејасни, а специфичните аспекти на дефиницијата за поврзани лица исто така се многу нејасни.

Одредбите за нелегалната медиумска концентрација се однесуваат само на радиодифузерите. Печатените медиуми се само индиректно регулирани, преку забраната за концентрација на сопственост помеѓу радиодифузерите и издавачите на дневни весници. Онлајн медиумите сè уште не се опфатени со правилата што ја регулираат нелегалната медиумска концентрација.

Надлежен орган за утврдување на незаконска медиумска концентрација е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, што е јасно наведено во членот 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во кој се предвидени надлежностите на регулаторот за медиуми. Покрај утврдувањето недозволена медиумска концентрација, Агенцијата има овластување да одлучува за доделување, одземање или продолжување на лиценците за телевизиско или радио емитување, да се грижи за заштита и развој на плурализмот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, да поттикнува и да го поддржува постоењето на разновидни и независни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да ја поттикнува слободата на изразување, да се грижи за обезбедување транспарентност во работата на радиодифузерите, заштита на интересите на граѓаните во областа на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да врши мониторинг и да презема мерки во случаи кога се констатирани прекршувања на одредбите од законот и подзаконските акти, да се поттикне медиумската писменост и сл.

ТВ, Радио, Принт и ОнлајнОписДаНенедостапни податоцинема податоци
4.1Дали законодавството за медиуми содржи специфични прагови или ограничувања, врз основа на објективни критериуми (на пример, број на лиценци, удел на публика, тираж, распределба на акционерскиот капитал или право на глас, промет/приход) за да се спречи високо ниво на хоризонтална концентрација на сопственост и/или контрола во овој сектор?

Ова прашање има за цел да го оцени постоењето на регулаторни заштитни мерки (специфични за секторот) против висока хоризонтална концентрација на сопственост и/или контрола во ТЕЛЕВИЗИСКИОТ сектор.

1
4.2IДали постои административен орган или судско тело кое активно го следи почитувањето на праговите во аудиовизуелниот сектор и/или сослушува жалби? (на пр. медиуми и/или орган за конкуренција)?

Целта на оваа варијабла е да се оцени дали законот/регулативата обезбедува соодветен систем за следење и санкционирање врз основа на регулативата за концентрација на аудиовизуелни медиуми.

1
4.3Дали законот му дава на ова тело овластувања за санкционирање/спроведување со цел да наметне пропорционални правни лекови (однесувачки и/или структурни) во случај на непочитување на праговите?

 Целта на оваа варијабла е да се процени дали законот обезбедува соодветен систем на санкции за регулативата специфична за секторот, како што се:


● Одбивање на дополнителни лиценци;

● Блокирање на спојување или преземање; 

● Обврска да се остави можност за програма од трета страна; 

● Обврска за откажување од лиценци/активности во други медиумски сектори; 

● Деинвестирање.


1
4.4Дали овластувањата за санкционирање/извршување ефективно се користат?Целта на овој индикатор е да се процени ефективната имплементација на правните лекови специфични за секторот против висока хоризонтална концентрација на сопственост и/или контрола во телевизиите.1
Вкупно     4
Спојување на медиумиОписДаНеНДНП
4.17Дали високото ниво на хоризонтална концентрација на сопственост и/или контрола во медиумскиот сектор може да се спречи преку правилата за контрола на спојувања/конкуренција кои ги земаат предвид специфичностите на медиумскиот сектор?

Целта со ова прашање е да се процени постоењето на регулаторни заштитни мерки (секторски и/или закон за конкуренција) против висока хоризонтална концентрација на сопственост и/или контрола во медиумскиот сектор преку спојување. На пример, законот треба да ја спречи концентрацијата во операциите на спојување:

- Со специфични одредби за медиумите кои наметнуваат построги прагови отколку во другите сектори;

- Задолжителна интервенција на медиумски орган во случаите на спојување и стекнување (на пример, обврска на органот кој се грижи за конкуренцијата да побара совет од органот за медиуми);

- Можност да се отфрли одобрувањето на концентрација од страна на надлежниот орган поради медиумски плурализам (или воопшто јавен интерес ); -кои иако не содржат специфични одредби за медиумите не го исклучуваат медиумскиот сектор од нивната примена.

1
4.18Дали постои административен орган или судско тело кое активно го следи почитувањето на правилата за спојувања и/или разгледување жалби? (на пр. медиуми и/или орган за конкуренција)?

Целта на оваа  варијабла е да се оцени дали законот/регулативата обезбедува соодветен систем за следење и санкционирање.

1
4.19

Дали законот му дава на ова тело овластувања за санкционирање/извршување за да наметне пропорционални правни лекови (однесувачки и/или структурни) во случај на непочитување на праговите?

Целта на оваа  варијабла е да се процени дали законот обезбедува соодветен систем на санкции во регулативата специфична за секторот, како што се:

● Блокирање на спојување или преземање;

● Обврска за доделување можности за програма од трета страна;

● Обврска за откажување од лиценци/активности во други медиумски сектори

● Деинвестирање.

1
4.20Дали овластувањата за санкционирање/извршување ефективно се користат?Целта на овој индикатор е да се процени ефективната имплементација на правните лекови специфични за секторот против висока хоризонтална концентрација на сопственост и/или контрола во телевизиите.1
Вкупно            4 од 4

Концентрација на сопственост меѓу медиумите

Резултат: Висок ризик

Овој индикатор има за цел да ја процени концентрацијата на сопственоста во различните сектори - телевизија, весници, аудио и сите други релевантни медиуми во медиумската индустрија.  Концентрацијата се мери со помош на мерењето на концентрацијата Top8.

Зошто?

Во базата на податоци на Мedia ownership monitor (МОМ) од избрани 32 медиуми, девет ТВ компании (со исклучок на јавниот радиодифузен сервис) имаат 74,5% од пазарниот удел, петте печатени имаат 15%,  тринаесетте онлајн медиуми имаат удел од 5,9%, а најмал е пазарниот удел на четирите радија- 4,6%.

Од мапираните медиуми, 8-те топ сопственици во сите медиумски сектори имаат пазарен удел од 80% што според методологијата на Мedia ownership monitor (МОМ) е висока концентрација. Топ 8 сопственици се:

Телевизија Сител (26,6%); Телевизија Канал 5 (15,6%); Телевизија Алсат-М (10,5%); Телевизија Алфа (7,9%); Телевизија Макпетрол - Телма (7,6%); дневниот весник Слободен Печат (5,7%); дневниот весник Коха (3,2%); телевизијата 21 (3,2%)

Низок (1)Среден (2)Висок (3)
3Процент: 80%
Ако во една земја, 8-те најголеми сопственици (Топ 8) имаат пазарен удел под 50% во различните медиумски сектори. Ако во една земја, 8-те најголеми сопственици (Топ 8) имаат пазарен удел помеѓу 50% и 69% во различните медиумски сектори.Ако во една земја, 8-те најголеми сопственици (Топ 8) имаат пазарен удел над 70% во различните медиумски сектори

 

 

Регулаторни заштитни мерки: Концентрација на сопственост меѓу медиумите

Резултат: Низок ризик

Целта на овој индикатор е да се процени постоењето и ефективното спроведување на регулаторните заштитни мерки (конкретно за секторот и/или закон за конкуренција) против висок степен на вкрстена сопственост помеѓу различните видови медиуми (печат, ТВ, радио, интернет). Земајќи ја превид разновидноста на праговите или границите што постојат меѓу различни земји во однос на сопственоста и/или контролата, како „високо“ треба да се оценува според стандардите на вашата земја и во светло на праговите или границите наметнати со домашните закони.

Зошто?

 Членот 39 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се однесува на дијагоналната концентрација на капиталот, односно интеграција на капиталот помеѓу претпријатијата на различни релевантни пазари. Сегашните правила ја ограничуваат концентрацијата помеѓу радиодифузерите (радио и телевизија) и дневните весници или новинските агенции. Основач на радио или телевизиска станица не смее да биде основач на дневен весник кој истовремено се дистрибуира во областа каде што се емитува радио и/или телевизиска програма, ниту пак на новинска агенција. Во однос на концентрацијата меѓу телевизијата и радиото, Законот е нејасен.

МЕЃУМЕДИУМСКА СОПСТВЕНОСТ

Опис

Да

 

Не

 

НО

НП

5.1

Дали законодавството за медиуми содржи специфични прагови, засновани на објективни критериуми, како што се број на лиценци, удел на публика, тираж, распределба на акционерскиот капитал или право на глас, промет/приход, за да се спречи висок степен на вкрстена сопственост помеѓу различните медиуми?

 

Целта на овој индикатор е да се оцени постоењето на регулаторни заштитни мерки (конкретно за секторот и/или закон за конкуренција) против висок степен на вкрстена сопственост во различни медиумски сектори.

 

X

 

 

 

5.2

Дали постои административен орган или судско тело кое активно го следи почитувањето на овие прагови и/или сослушува жалби? (на пр. медиумски авторитет)

Целта на оваа варијабла е да се оцени дали законот/регулативата обезбедува соодветен систем за следење и санкционирање на регулативата за концентрација на аудиовизуелни медиуми.

 

X

 

 

 

5.3

Дали законот му дава на телото овластувања за санкционирање/спроведување со цел да наметне пропорционални правни лекови (однесувачки и/или структурни) во случај на непочитување на праговите?

 

Целта на оваа варијабла е да се процени дали законот обезбедува соодветен систем на санкции за регулативата специфична за секторот, како што се:

 

●        Одбивање на дополнителни лиценци;

●        Блокирање на спојување или преземање;

●        Обврска да се остави можност за програма од трета страна;

●        Обврска за откажување од лиценци/активности во други медиумски сектори;

●        Деинвестирање.

1

 

 

 

5.4

Дали овластувањата за санкционирање/извршување ефективно се користат?

Релевантниот орган никогаш не ги користи своите овластувања за санкционирање.

Целта на прашањето е да се оцени ефективноста на правните лекови предвидени со регулативата.

1

 

 

5.5

Дали може да се спречи висок степен на вкрстена сопственост помеѓу различни медиуми преку правилата за контрола на спојувања/конкуренција кои ги земаат предвид специфичностите на медиумскиот сектор?

На пример, вкрстената сопственост може да се спречи со закон за конкуренција:

 

- со задолжителна интервенција на медиумски орган во случаите на спојување и преземање (на пример, обврска за органот за заштита на конкуренција да побара совет од органот за медиуми);

 

- со можноста да се отфрли одобрувањето на концентрација од органот за заштита на конкуренција поради причини на медиумски плурализам (или јавен интерес воопшто);

 

1

 

 

 

5.6

Дали постои административен орган или судско тело кое активно го следи почитувањето на овие правила и/или сослушува жалби? (на пр. медиуми и/или орган за конкуренција)

Целта на оваа варијабла е да се процени дали законот/регулативата обезбедува соодветен систем за следење и санкционирање на висок степен на вкрстена сопственост во различни медиумски сектори преку правилата за контрола на спојувања/конкуренција.

 

1

 

 

 

5.7

Дали законот му дава на телото овластувања за санкционирање/спроведување со цел да наметне пропорционални правни лекови (однесувачки и/или структурни) во случај на непочитување на праговите?

 

Примери за овластувања и правни лекови за санкционирање/извршување:

● Блокирање на спојување или преземање;

● Обврска за доделување можности за програма од трета страна;

● Обврска за откажување од лиценци/активности во други медиумски сектори

● Деинвестирање.

 

1

 

 

 

5.8

Дали овие овластувања за санкционирање/извршување ефективно се користат?

Прашањето има за цел да ја оцени ефективноста на правните лекови на регулативата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно: 7 од 8

Регулаторна заштитна оценка: 7 од 8 (87,5%)

Транспарентност на сопственоста

Резултат: Висок ризик

Овој индикатор ја проценува транспарентноста на податоците за политичките определби на сопствениците на медиумите. Tранспарентноста на сопственоста е клучен предуслов за медиумскиот плурализам.

Зошто?

Нашиот примерок вклучува 11 телевизиски станици, 5 радија, 5 печатени изданија и 13 онлајн изданија, вкупно 34 медиуми. Во 91% од случаите податоците беа јавно достапни, т.е. може да се видат во јавните записи. Само јавниот радиодифузен сервис Македонска радио телевизија, кој е застапен со три медиуми во оваа база на податоци (едно радио и два ТВ канали), е активно транспарентна. Каналите на јавниот сервис претставуваат 9% од медиумите во оваа база на податоци.

Податоците за сопственоста за 31 медиум беа барем јавно достапни преку отворените бази на податоци, годишните извештаи на Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиуми и Централниот регистар. За разлика од повеќето земји во регионот, деловниот регистар во Северна Македонија не е отворен за бесплатно пребарување, па податоците добиени преку него треба да се платат. Постои исклучок за истражувачките новинари да добијат податоци со барања за пристап до информации од јавен карактер.

За разлика од повеќето медиуми, Македонската радио-телевизија како јавен радиодифузер е законски обврзана да објавува извештаи за својата работа.

Сопственоста на телевизиските станици, радијата и печатот е јавно достапна преку регистарот на медиуми што го води Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиуми. Дополнително, Агенцијата објавува годишен извештај за сопственоста на медиумите, во кој се објавува кои фирми или лица стојат зад нив.

Но, Агенцијата нема надлежност за онлајн медиумите. Податоци за нивната регистрација, а со тоа и информации за тоа кој ги поседува, може да се најдат преку регистарот на електронски адреси МАРНЕТ (Македонската академска истражувачка мрежа), кој е отворен и бесплатен. Тие информации се достапни исклучиво за mk домени. Онлајн медиуми кои имаат сајтови на други домени не може да се следат на овој начин.

Ниту една компанија активно не ја прикрива сопственичката структура или нема недостапни податоци.

Ниска(1)Средна (2)Висока (3)
Транспарентност
6.1 

Како би ја оцениле транспарентноста и достапноста на податоците за сопственоста на медиумите?

Активна транспарентност – 3 од 34

Пасивна транспарентност – 0 од 34

Податоци јавно достапни – 31 од 34

Недостапни податоци – 0%

Активно затскривање- 0%

 
 

Податоците за сопствениците на медиумите, како и за нивните политички определби се јавно достапни и транспарентни.

(Активна транспарентност)

Aко тоа се однесува на > 75% од примерокот

 
 

Податоците за сопствениците на медиумите и нивните политички определби се обелоденуваат врз основа на истражувања на новинари и медиумски активисти или на барање. 

(Пасивна транспарентност, достапен публицитет на податоци)

Ако тоа се однесува на >50% од примерокот.

 

 

Податоците за политичките определби на сопствениците на медиумите не се лесно достапни за јавноста и истражувачките новинари и активисти не успеваат да ги обелоденат овие податоци.

(Податоците недостапни)

Ако податоците се достапни за < 50% од примерокот.

 

Регулаторни заштитни мерки: Транспарентност на сопственоста

Резултат:Низок ризик

Целта на овој индикатор е да се оцени постоењето и ефективното спроведување на одредбите за транспарентност и обелоденување во однос на сопственоста и/или контролата на медиумите.

Зошто?

Членот 15 од Законот за медиуми предвидува обврска за радиодифузерите да обезбедуваат јавност во своето работење, и тоа: кон регулаторот за медиуми (на тој начин што најдоцна до 31 март во тековната година, на посебен образец пропишан со регулатор, тие ќе доставуваат податоци за работењето во претходната година) и директно до јавноста (на начин што најмалку три пати годишно на сопствената програма, во ударен термин, ќе објавуваат податоци за сопственоста, уредувачката редакција и изворите на финансирање).

Со истиот член се утврдува дека издавачите на печатени медиуми се должни еднаш годишно да ги објавуваат податоците за сопственоста во најмалку еден дневен весник.

Законската обврска за обезбедување јавност во работењето се однесува на радиодифузерите (телевизиски и радио станици) и печатените медиуми. Радиодифузерите имаат обврска еднаш годишно да доставуваат податоци до регулаторот за медиуми, а три пати годишно до јавноста. Издавачите на печатените медиуми ги објавуваат податоците пред јавноста еднаш годишно. Издавачите на онлајн медиуми се исклучени од регулативата.

Одредби за транспарентност

Опис

Да

+

Не

-

НО

НП

 

7.1

Дали националните закони (за медиуми, за компании, за даноци...) содржат одредби за транспарентност и обелоденување кои ги обврзуваат медиумските компании да ги објават нивните сопственички структури на нивната веб-страница или во записи/документи кои се достапни за јавноста?

Целта на прашањето е да се провери регулаторната заштита за транспарентност кон граѓаните, корисниците и јавноста воопшто.

0.5

 

 

 

Постоење (E)

7.2

Дали националните закони (за медиуми, за компании, за даноци...) содржат одредби за транспарентност и обелоденување кои ги обврзуваат медиумските компании да ги пријават (промените во) сопственичките структури до јавните власти (како што е медиумската власт)?

Целта на прашањето е да се провери регулаторната заштита за одговорност и транспарентност кон власта.

1

 

 

 

7.3

Дали во националното законодавство има обврска да се обелоденат релевантни информации по секоја промена во сопственичката структура?

Целта на ова прашање е да се оцени дали законот предвидува правила за јавна достапност на точни и ажурирани податоци за сопственоста на медиумите. Ова е услов за ефективна транспарентност.

1

 

 

 

7.4

Дали има санкции во случај на непочитување на обврските за обелоденување?

Целта на ова прашање е да се оцени дали законот за транспарентност на сопственоста на медиумите може да се спроведе преку примена на санкции.

1

 

 

 

Ефективна имплементација (И)

7.5

Дали обврските обезбедуваат јавноста да знае кое правно или физичко лице ефективно ја поседува или контролира медиумската компанија?

Целта на ова прашање е да ја процени ефективноста на законите кои се однесуваат на транспарентноста на медиумската сопственост и дали тие успеваат да ги откријат вистинските сопственици на медиумите.

1

 

 

 

Вкупно (Средна вредност од Л и Л од подиндикатори)

 

4.5

 

 

 

Оценка: 4.5 од 5 (90%)

Политичка контрола над медиумите

Резултaт: среден ризик

Овој индикатор го проценува ризикот од политички определби и контрола врз уредувачката независност на редакциите. Тој, исто така, го оценува нивото на мешање на политичките поврзани актери во работата на медиумите. 

Зошто?

8.1 и 8.2 Северна Македонија има многу строги правила за спречување на медиумска концентрација во радиодифузијата, вклучително и можност политичките партии, политичари, избрани или именувани функционери да поседуваат радиодифузни медиуми. (Правилата, според многумина, сега се премногу рестриктивни и активно го спречуваат понатамошниот развој на пазарот, особено во смисла на негова консолидација за да се зголеми одржливоста). Во минатото постоеја медиуми во сопственост на лидери на помали политички партии, а со воведувањето на строгите правила во 2005 година, имаше период на прокси сопственици во радиодифузниот сектор, во обид да се избегнат ограничувања или конфликт на интереси. Сепак, во комбинација со правилата за транспарентност на сопственоста, и во радиото и во телевизијата, таа опасност не постои. Што не значи дека поединечните медиуми јасно не се приклонуваат кон една или друга политичка партија. Всушност, трендот беше големите радиодифузери видливо да ги менуваат уредничките пристапи на денот на изборите, во зависност од тоа колку добро ѝ оди на опозицијата или не на изборите.

8.3 Печатените медиуми веќе подолго време паѓаат во заборав бидејќи брзо ја губат важноста барем во нивната физичка форма. Постојат индикации дека нивните онлајн екстензии може да задржат дел од влијанието. Сопственикот на еден од дневните весници (Нова Македонија) порано имаше политички амбиции, формираше и водеше политичка партија, но тие денови како да поминаа. Кај некои печатени медиуми евидентни се идеолошките, ако не и партиски врски.

8.4 Ситуацијата е сосема поинаква кај онлајн медиумите. Најголемите политички партии од власта и опозицијата имаат сите свои ергела на пријателски информативни сајтови, а ги користат и нивните партиски веб-страници да објавуваат вести за да ја промовираат партиската линија и да ги напаѓаат политичките противници. Една илустрација и показател колку таа практика е широко распространета може да се најде во распределбата на државните субвенционирани финансирања за политички рекламни кампањи од страна на политичките партии, кои ги доделија сите средства достапни за онлајн рекламирање на пријателски веб-страници за вести (некои од нив беа формирани само неколку месеци пред изборите, со таа конкретна цел).

8.5 Сопственоста за радиодифузни и печатени медиуми е транспарентна и подлежи на строги правни правила (Закон за медиуми и Закон за аудиовизуелни медиумски услуги). Ситуацијата е многу поинаква за онлајн медиумите. Можеби е фактот дека припадноста или вистинската сопственост на сајтовите за вести е „јавна тајна“, но политичките партии и сопствениците на целосно политички или идеолошки усогласени страници се чини дека вложуваат големи напори да ја покријат нивната вклученост, обично преку прокси сопственици.  Одвреме-навреме се појавува „скандал“ во јавноста кога ваквите мрежи поврзани со истакнати политички субјекти (партија, лидер на партија, избран јавен функционер итн.) се разоткриваат.

8.6 За радиодифузните медиуми важат строги правила (и хоризонталната и вертикалната концентрација се забранети), а правилата за транспарентност важат за печатените медиуми. Состојбата со онлајн медиумите е причина за загриженост, како што беше наведено погоре, и има голем притисок да се донесе закон за транспарентност на сопственоста и политичката поврзаност и во таа област.

8.7 Голем дел од онлајн сцената е покриена со сајтови формирани да ја промовираат партиската линија и да ги напаѓаат противниците (и во владата и во опозиција, исто така). Не е јасно колку е неопходно вмешување во нивната уредувачка политика бидејќи тие редакции беа создадени , а вработените регрутирани имајќи ги предвид тие цели.

8.8 Внатрешни саморегулаторни документи, како што се уредувачките статути на редакцијата или стандарди за поединечни медиуми, не постојат во Северна Македонија, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис МРТ. Повеќето медиуми се членови, како индивидуални субјекти или преку трговски здруженија, во Советот за етика во медиумите, кој не се меша во прашањата на внатрешните односи на медиумите и нивните редакции. Повеќето медиуми и формално го прифаќаат Етичкиот кодекс на Советот за етика во медиумите (неодамна беа усвоени етички упатства специјално за онлајн медиумите).

Оценка: 1.88 (Среден ризик)

НИЗОК (1)

СРЕДЕН (2)

ВИСОК (3)

ПОЛИТИЗАЦИЈА НА МЕДИУМИТЕ

8.1

Колкав е уделот на ТВ-медиумите кои се во сопственост на политички поврзани субјекти?

НИЗОК (1)

Медиумите со <30% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или сопственик со специфична политичка определба.

Медиумите со <50% >30% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или со сопственик со специфична политичка определба.

Медиумите кои имаат >50% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или се со сопственик со специфична политичка определба.

8.2

Колкав е уделот на радио станици кои се во сопственост на политички поврзани субјекти?

НИЗОК (1)

Медиумите со <30% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или сопственик со специфична политичка определба.

Медиумите со <50% >30% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или со сопственик со специфична политичка определба.

Медиумите кои имаат >50% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или се со сопственик со специфична политичка определба.

8.3

Колкав е уделот на весниците кои се во сопственост на политички поврзани субјекти?

НИЗОК (1)

Медиумите со <30% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или сопственик со специфична политичка определба.

Медиумите со <50% >30% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или со сопственик со специфична политичка определба.

Медиумите кои имаат >50% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или се со сопственик со специфична политичка определба.

8.4

Колкав е уделот на онлајн медиумите кои се во сопственост на политички поврзани субјекти?

СРЕДЕН (2)

Медиумите со <30% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или сопственик со специфична политичка определба.

Медиумите со <50% >30% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или со сопственик со специфична политичка определба.

Медиумите кои имаат >50% удел во публиката се во сопственост (контролирани) од одредена политичка партија, политичар или политичка групација или се со сопственик со специфична политичка определба.

8.5

До кој степен е транспарентна политички поврзаната сопственост?

ВИСОК (3)

Во земјата има само ограничена политички поврзана сопственост и во сите случаи, сопствениците и нивните интереси се обелоденуваат во јавноста.

Мнозинството политички контролирани медиуми се транспарентни за нивната сопственост и интереси.

Мнозинството политички контролирани медиуми се таинствени за нивната сопственост и интереси.

8.6

Дали постојат закони кои го регулираат судирот на интереси меѓу сопственоста на медиумите и политичките партии, партиските групи, членовите на партијата, носители на функции и роднини?

СРЕДЕН (2)

Постои јасна и ефикасна регулатива која ја нагласува некомпатибилноста на политичката функција (на локално, регионално, национално ниво) со сопственоста на медиумите и бара транспарентност во случајот со другите политички функции.

Постои регулатива, но опфаќа само некои политички поврзани групи (ефективно).

Нема регулатива или регулативата е неефективна.

8.7

Дали партиско-политичките сопственици или други политички интереси системски се мешаат во уредувачката автономија на редакциите?

ВИСОК (3)

Достапните докази сугерираат многу малку или никакви обиди за мешање во уредувачката автономија.

Достапните докази укажуваат на повремени мешања и/или одреден степен на самоцензура во редакциите.

Достапните докази укажуваат на системско мешање во уредувачката автономија, што може или не може да биде придружено со самоцензура во редакциите.

8.8

Колку уредувачката независност е загарантирана во уредничките статути или во механизмите за саморегулација?

СРЕДЕН

Повеќето медиуми во земјата гарантираат уредувачка независност во нивните статути или прифаќаат саморегулаторни кодекси во кои се наведува тоа.

Најпрестижните медиуми во земјата гарантираат уредувачка независност во нивните статути или прифаќаат саморегулаторни кодекси во кои се наведува тоа.

Ниту во уредничките статути, ниту саморегулацијата не ја спомнуваат уредувачката независност, ниту насоките не се почитуваат од редакциите.

 

Политичка контрола врз инфраструктурата

Резултат: Низок ризик

Овој индикатор ја проценува политичката контрола врз важните инфраструктурни слоеви во дистрибуцијата, како и во вредноста и синџирите на снабдување со медиумски содржини. Тој, исто така, го проценува нивото на дискриминација во корист на политички поврзаните медиумски мрежи за дистрибуција. Инфраструктурните елементи во повеќето случаи се во приватна сопственост и на издавачите пристапот им се овозможува доколку платат. 

Зошто?

9.1. Бројот на испечатените примероци, а потоа и бројот на продадени примероци, падна под секое ниво на одржливост (на пример, четирите дневни весници сега вкупно печатат околу 15.000 примероци дневно). Дистрибуцијата се одвива преку мал број неповрзани продавачи (трафики кои сè уште се заинтересирани да носат весници) и неколку синџири на супермаркети. Додека во минатото имаше случај синџир супермаркети (со политички поврзан сопственик) да одбива да дистрибуира весници кои ја критикува владата, во моментов нема показатели за такви или слични практики. Треба да се напомене дека еден дневен весник на албански јазик не се дистрибуира во области без албанско население, иако е национален медиум.

9.2 Националните радиодифузери ги пренесуваат своите програми користејќи ги услугите на Јавното претпријатие „Македонска радиодифузија“ (ЈПМР). Иако се случува да има поплаки за годишната такса што радио станиците ја плаќаат на ЈПМР за користење на антените и одржување на мрежата, нема показатели, или минати случаи, ЈПРМ да презема какви било дискриминаторски дејствија против поединец или група радиодифузери. Локалните радио станици обично користат свои антени за пренос на програми до нивната зона на покривање.

9.3. Комерцијалните дигитални терестријални телевизиски станици се дистрибуирани преку два дигитални мултиплекса, управувани од странската телекомуникациска компанија (сопственост на А1 Телеком Австрија). Јавниот радиодифузен сервис има два мултиплекса за неговите програмски услуги. Треба да се напомене дека помалку од 4% од населението пристапува до телевизиски содржини преку антена, а огромното мнозинство, над 90 отсто, пристапува до телевизија користејќи кабелски или IPTV услуги. Постојат две главни кабловски ТВ мрежи. А1 е во сопственост на А1 Телеком Австрија, а Телекабел е во сопственост на македонски државјанин. Водечкиот ИПТВ провајдер, Македонски Телеком е во доминантна сопственост на Маѓар Телеком (дел од Групацијата Дојче Телеком), а владата на Северна Македонија поседува 34,81 отсто од акциите. Една услуга DVB-S, Total TV, е во сопственост на српската Обединета групација. Терестријалните ТВ радиодифузери (особено оние со лиценца за национално покривање) беа вклучени во продолжен конфликт со кабелските и IPTV провајдери, поради прашањата за авторските права и поврзаните права. Во отсуство на јасни правила тие бараат кабелските оператори да им плаќаат за реемитување на нивните програмски услуги, истовремено отфрлајќи ја можноста кабелските оператори да изберат да не ги пренесуваат. Немаше поголеми случаи на политички мотивирани дискриминаторски дејствија од страна на дистрибутивните служби.

9.4 Големите телекомуникациски компании (Македонски Телеком, А1 и Телекабел) се исто така водечки даватели на интернет услуги, со неколку други помали компании кои работат на пазарот. Немаше случаи на политички или на друг начин мотивирани дискриминаторски дејствија против кој било медиум.

9.5 Додека македонскиот пазар за рекламирање има многу проблеми (достапните пари за рекламирање не се ни приближно доволно за да се одржи пренатрупаната медиумска сцена, вообичаени недоразбирања за самите принципи на кои функционира рекламната индустрија, променливите околности предизвикани од дигиталното нарушување итн.) нема докази, дури и анегдотски, за рекламните агенции кои дејствуваат против независните медиуми или ги дискриминираат. Поради ценовната војна што избувна меѓу главните ТВ-предаватели кон крајот на 2000-тите, агенциите ја стекнаа доминантната позиција на рекламниот пазар. Одлуките за трошење на рекламните буџети се носат во соработка со огласувачите, а од агенциите велат дека ги слушаат конкретните желби на огласувачите во таа насока. Постојат анегдотски докази дека главните огласувачи не сакале да ги трошат своите рекламни пари во содржини со политички вести и дека претпочитаат забавни програми и содржини. Друг долгогодишен тренд е огласувачите да ги распределат своите буџети за рекламирање на начин со кој ќе се осигураат дека ги распределуваат парите на што е можно повеќе платформи или играчи, со што ќе ги  избегнат обвинувања за фаворизирање на поединечни субјекти од политички или други причини.

9.6 Мерењето на публиката во радиодифузијата во Северна Македонија отсекогаш се соочувало со истите грижи и обвинувања дека е нетранспарентно, фаворизирачко или дискриминаторско за  одредени актери на сцената. Сегашниот систем за мерење рејтинг на телевизиите е наметнат со Законот за аудиовизуелни медиумски услуги од 2013 година, според кој беше формиран заеднички комитет, а Нилсен беше избран да го изврши мерењето. Системот ги фаворизира терестријалните радиодифузери (или ги дискриминира кабелските или сателитските радиодифузери) и во моментов ги мери рејтинзите само на петте национални терестријални ТВ мрежи. Тие самите не се задоволни од неговите извештаи и има чести поплаки против Нилсен за манипулација со наодите за фаворизирање на поединечни ТВ радиодифузери. Неопходен е нов систем, кој би ги опфатил сите или поголемиот дел од играчите на пазарот, заснован на истиот (саморегулиран) принцип на заеднички комитет. Аудиовизуелното регулаторно тело се потпира на методологијата за испитување на јавното мислење за мерење на рејтингот на публиката за своите квартални и годишни извештаи за сите радиодифузери освен националните DVB-T мрежи. Таа методологија исто така се смета за не многу сигурна, иако дава поопшт увид во навиките и преференциите на публиката. Засега е познато дека водечкиот IPTV провајдер Македонски Телеком има внатрешен систем кој може да прикажува бројки во реално време за тоа што гледа секој од нивните претплатници во одреден момент, но тие бројки не се јавни. Нема индикации дека некоја од тие служби би извршила дискриминација на политичка основа. За други медиумски платформи – печатените медиуми ги третираат бројките за продадениот тираж како строго чувана тајна; онлајн медиумите главно се потпираат на услуги како Google Analytics, а минатите напори да се воспостави соодветен независен систем за мерење на публиката не успеаја, често од политички причини, имајќи ја предвид поларизацијата на сцената по политички линии.

 

НИЗОК (1)

СРЕДЕН (2)

ВИСОК (3)

ПОЛИТИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

9.1

Како би го оцениле однесувањето на водечките дистрибутивни мрежи за печатени медиуми?

 

Водечките дистрибутивни мрежи не се политички поврзани или не преземаат дискриминаторски дејствија.

Најмалку една од водечките дистрибутивни мрежи е политички поврзана или презема повремени дискриминаторски акции.

Сите водечки дистрибутивни мрежи се политички поврзани и имаат досие за повторени дискриминаторски дејствија.

9.2

Како би го оцениле однесувањето на водечките радио дистрибутивни мрежи?

 

Водечките дистрибутивни мрежи не се политички поврзани или не преземаат дискриминаторски дејствија.

Најмалку една од водечките дистрибутивни мрежи е политички поврзана или презема повремени дискриминаторски акции.

Сите водечки дистрибутивни мрежи се политички поврзани и имаат досие за повторени дискриминаторски дејствија.

9.3

Како би го оцениле однесувањето на водечките телевизиски дистрибутивни мрежи?

 

Водечките дистрибутивни мрежи не се политички поврзани или не преземаат дискриминаторски дејствија.

Најмалку една од водечките дистрибутивни мрежи е политички поврзана или презема повремени дискриминаторски акции.

Сите водечки дистрибутивни мрежи се политички поврзани и имаат досие за повторени дискриминаторски дејствија.

9.4

Како би го оцениле однесувањето на водечките интернет дистрибутивни мрежи?

 

Водечките дистрибутивни мрежи не се политички поврзани или не преземаат дискриминаторски дејствија.

Најмалку една од водечките дистрибутивни мрежи е политички поврзана или презема повремени дискриминаторски акции.

Сите водечки дистрибутивни мрежи се политички поврзани и имаат досие за повторени дискриминаторски дејствија.

9.5

Како би го оцениле однесувањето на водечките даватели на услуги на пазарот за рекламирање?

 

Нема индикации дека големите комерцијални рекламни агенции/продажни куќи би ги дискриминирале независните медиуми.

Најмалку една од водечките комерцијални рекламни агенции/продажни куќи ги дискриминира независните медиуми поради политички определби (и покрај тоа што има значителен удел на публиката).

Независните медиуми немаат пристап до комерцијални рекламни агенции / продажни куќи кои ги дискриминираат независните медиуми поради политички определби (и покрај тоа што имаат значителен удел на публиката).

9.6

Како би го оцениле однесувањето на водечките сервиси за мерење публика?

 

Сервисите за мерење на публиката се практично достапни за сите релевантни играчи на пазарот и се во согласност со индустриските стандарди; се гарантира транспарентност, недискриминација, пропорционалност, објективност и инклузивност на методологијата и услугата.

Најмалку еден од водечките сервиси за мерење публика покренува загриженост поврзана со транспарентноста, недискриминацијата, пропорционалноста, објективноста и/или инклузивноста

Сите водечки сервиси за мерење публика покренуваат загриженост во врска со транспарентноста, недискриминацијата, пропорционалноста, објективноста и/или инклузивноста

 

 

 

Државна контрола над медиумските ресурси

Резултат: Среден ризик

Овој индикатор го оценува влијанието на државата врз функционирањето на медиумскиот пазар, преку контрола врз јавните средства и ресурси, со акцент на ризикот од дискриминација при распределбата на државната поддршка и реклами. Дискриминацијата може да се одрази во фаворизирање на политичките партии или филијалите на политичките партии во владата или во казнување на медиумите кои ја критикуваат власта.

Зошто?

10.1 и 10.2 Во моментов, државното рекламирање е забрането. Постојат голем број докази кои покажуваат дека општините успеваат да ги насочат средствата кон локалните медиуми (политички мотивирани, да ја промовираат работата на локалните администрации), но не во форма на класично рекламирање (тоа повеќе личи на спонзорство, купување на медиумско време, на пример, за преноси во живо од седници на општинските совети и други активности на локалната администрација).

Државата (владата, државните и јавните институции, јавните претпријатија итн.) не смеат да се рекламираат на телевизија и радио, и се ограничени само на рекламирање во дигитални и печатени медиуми. Во Собранието во овој момент има предлог-закон кој има за цел повторно да ја воведе можноста Владата и државните институции да емитуваат кампањи од јавен интерес на радиодифузерите.

Сепак, решенијата што ги нуди предложениот закон воспоставуваат систем на индиректни субвенции за радиодифузерите. Иако правилата може да бидат транспарентни, тие не ги земаат предвид природата и системот на функционирање на рекламната индустрија, како што се големината или демографијата на публиката на радиодифузерите, туку поставува строг систем на распределба на задолжителното финансирање што треба да покриено од државниот буџет и од буџетите на локалните самоуправи, на линеарен начин.

Праведноста на предложените правила е подеднакво сомнителна, имајќи го предвид фактот дека предложената шема за дистрибуција ги фаворизира националните радиодифузери DVB-T, кои ќе добијат огромен дел од предложената шема за финансирање (65 проценти ќе одат за петте најголеми телевизии).

10.3 и 10.4 Во моментов државата не може да купува рекламно време на радиодифузерите. Но, доколку се усвојат предложените измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, тие ќе изнесуваат меѓу 25 и 30 отсто од вкупниот пазар на телевизиско рекламирање од 16 милиони евра, според пријавените приходи од рекламирање на телевизиите во годишниот извештај за радиодифузниот пазар, што го подготвува аудиовизуелното регулаторно тело, АВМУ.

10.5 Нема достапни податоци за учеството на државното рекламирање како дел од вкупниот пазар на огласување во весници. Од друга страна, печатените медиуми (во нивната физичка форма) речиси целосно зависат од индиректните државни субвенции, задолжителните јавни огласи (јавни повици, конкурси, тендери, судски, нотарски и извршители) кои ги третираат како конкурентен пазар на рекламирање што доживеа форма на ценовна војна во годините.

10.6 Нема достапни податоци ниту за онлајн пазарот. Но, знаејќи дека сите политички партии имаат своја „флота“ од онлајн сајтови за вести (пропагандни гласила) и фактот дека за разлика од ТВ рекламирањето, државата може да се вклучи во купување реклами на онлајн медиумите, проценките може да варираат, над 10% за некои онлајн медиуми. Како илустрација, можеме да го земеме предвид однесувањето на политичките партии за време на изборните кампањи (нивното купување рекламен простор за политичко рекламирање на изборната кампања е целосно субвенционирано од државниот буџет) кога тие најмногу ги трошеа своите средства за онлајн рекламирање на „пријателски“ сајтови. Повремено, се објавуваат бројки за владините трошоци за рекламирање на големите технолошки платформи, првенствено Фејсбук.

10.7 Директните субвенции моментално се достапни само за печатените медиуми: 50% од трошоците за печатење и дистрибуција, исплатени на издавачите при презентирање на фактурите. Правилата се јасни и транспарентни и нема показатели или поплаки кои укажуваат на неправедно или неправилно користење на директните субвенции.

10.8 Достапни се и индиректни субвенции, како што е наведено погоре, за печатените медиуми, во форма на задолжителни јавни огласи, законска обврска за сите државни институции да објавуваат тендери, јавни повици и конкурси, судски, извршители или нотарски огласи итн. во најмалку еден дневен на македонски јазик и во еден дневен на албански јазик. Задолжителните јавни огласи, според некои проценки, изнесуваат над 95% од приходите на дневните весници. Меѓу трите дневни весници на македонски јазик има жестока конкуренција во цените за привлекувањето јавни огласи. Печатените медиуми имаат даночни олеснувања (привилегирана стапка на ДДВ). Двете форми на индиректни субвенции се регулирани со закон.

10.9 Медиумската информативна агенција, МИА е формирана како акционерско друштво (државата е единствен акционер). Продуцира вести и содржини на комерцијална основа, а истите правила и цени (за различни пакети) важат за сите клиенти. Во пренатрупаниот и неодржлив медиумски пазар, главното прашање е што многу медиуми, особено онлајн, не можат да си ги дозволат услугите на МИА, што во минатото доведе до широко распространета практика на „крадење“ и „плагијат“ на услугите на МИА. Од неодамна има сигнали од раководството на агенцијата дека полека се справуваат со тој проблем.

10.10 Од укинувањето на радиодифузната такса што им се наплатуваше на сите ТВ домаќинства во 2017 година и финансирањето на јавниот сервис од државниот буџет (80% од 1% од вкупните даночни приходи за државниот буџет за претходната година), финансирањето на јавниот радиодифузен сервис МРТ не е ниту соодветно ниту независно. (Всушност, МРТ страда од тоа што беше потценета и недоволно финансирана во најголемиот дел од 30-годишната независност на државата). Во изминатите пет години никогаш не добила повеќе од 0,57% од средствата што требаше да ги добие, поради одлуки на Министерството за информатичко општество и администрација (кое одлучува за распределбата на буџетот на МРТ).

10.11 Правилата за именување на органите на управување на јавниот радиодифузен сервис МРТ (програмскиот совет и генералниот директор) беа променети во 2018 година. Програмскиот совет го именува Собранието, а прагот на глас беше подигнат од апсолутен (50% од сите пратеници и квалификувано двотретинско мнозинство. Иако идејата беше да се обезбеди поголем консензус за имињата што ќе бидат назначени, под претпоставка дека тоа ќе ја отвори вратата за повеќе независни луѓе, кои не се поврзани со политичките партии, ефектот беше дека политичките партии во парламентот сега имаат „чип“ со кој можат политички да тргуваат. Во комбинација со фактот дека двотретинското мнозинство е многу тешко да се обезбеди според пропорционалниот изборен систем, настанатата ситуација е дека стариот состав на Програмскиот совет (но и на Советот на АВМУ, аудиовизуелниот регулатор) ги извршува своите должности како вршители на должност членови (нивните мандати истекоа кон крајот на 2021 година), и ќе останат на таа позиција додека парламентот не го именува новиот Програмски совет. Без законски измени за решение кое, иако е подобро, ќе биде помалку попрактично на високополаризираната политичка сцена во земјата, извесно е дека ќе нема нови именувања, барем до парламентарните избори во пролетта 2024 година. Досега политичките партии во парламентот, особено опозицијата, настојуваа да обезбедат застапеност на лојални сопартијци во двете тела.

НИЗОК (1)

СРЕДЕН (2)

ВИСОК (3)

10.1

Дали државното рекламирање на медиумите се дистрибуира пропорционално со нивниот удел во гледаноста?

 

 

Државното рекламирање се дистрибуира до медиумите релативно пропорционално со уделот на гледаноста на медиумите.

 

Несразмерно државно рекламирање (во однос на уделот на гледаноста на медиумите).

Државното рекламирање се одвива

исклучиво на неколку медиуми, и не е на сите поголеми медиуми во земјата.

10.2

Како би ги оцениле правилата за дистрибуција на државното рекламирање?

 

Државното рекламирање се дистрибуира до медиумите врз основа на фер и транспарентни правила.

Државното рекламирање се дистрибуира до медиумите врз основа на збир правила, но не е јасно дали тие се фер и транспарентни.

Не постојат правила за дистрибуција на државно рекламирање до медиумите или тие не се транспарентни и/или фер.

ВАЖНОСТ НА ДРЖАВНОТО РЕКЛАМИРАЊЕ 

10.3

Колкав е уделот на државното рекламирање како дел од севкупниот пазар на ТВ огласување? 

 

ВРЕДНОСТ:

Уделот на државното рекламирање е <5% од вкупниот пазар

Уделот на државното рекламирање е 5%-10% од вкупниот пазар

Уделот на државното рекламирање е > 10% од вкупниот пазар

10.4

Колкав е уделот на државното рекламирање како дел од севкупниот пазар на радио огласување? НИСКО (1)

 

ВРЕДНОСТ:

Уделот на државното рекламирање е <5% од вкупниот пазар

Уделот на државното рекламирање е 5%-10% од вкупниот пазар

Уделот на државното рекламирање е > 10% од вкупниот пазар

10.5

Колкав е уделот на државното рекламирање како дел од севкупниот пазар на огласување во весници? НП

 

ВРЕДНОСТ:

Уделот на државното рекламирање е <5% од вкупниот пазар

Уделот на државното рекламирање е 5%-10% од вкупниот пазар

Уделот на државното рекламирање е > 10% од вкупниот пазар

10.6

Колкав е уделот на државното рекламирање како дел од севкупниот пазар за рекламирање на медиумите преку интернет (без сумите потрошени за провајдери)? – нема достапни податоци.

Уделот на државното рекламирање е <5% од вкупниот пазар

Уделот на државното рекламирање е 5%-10% од вкупниот пазар

Уделот на државното рекламирање е > 10% од вкупниот пазар

просекот за 10,3-10,5 е 2 (1+1+3+3)

ДРЖАВНА ПОМОШ

10.7

Дали директната финансиска поддршка се распределува правично, транспарентно и врз основа на јасни правила? 

Постојат јасни правила за распределба на директните државни субвенции и, во пракса, субвенциите се распределуваат транспарентно и правично (критериумите не се засноваат само на уделот на пазарот, туку и на содржината од јавен интерес, недоволно опслужените заедници, потребата од иновации, итн.)

Правилата за распределба на директните државни субвенции или не се јасни или процесот на распределба нема доволно транспарентност или покажува знаци на политичка пристрасност.

Не постојат правила за распределба на директни државни субвенции и/или доделувањето на субвенциите е нетранспарентно и/или дискриминаторско.

10.8

Дали индиректната финансиска поддршка се распределува правично, транспарентно и врз основа на јасни правила? НИСКО (1)

Постојат јасни правила за распределба на индиректните државни субвенции и, во пракса, пристапот до индиректните субвенции е транспарентен и праведен.

Правилата за распределба на индиректните државни субвенции или не се јасни или процесот на распределба нема доволно транспарентност или покажува знаци на политичка пристрасност.

Не постојат правила за распределба на индиректни државни субвенции и/или доделувањето на индиректни субвенции е нетранспарентно и/или дискриминаторско.

10.9

Дали сите медиуми имаат пристап до новинската агенција финансирана од државата и дали добиваат квалитетна содржина релевантна за нивната продукција на вести?

Постои државно финансирана новинска агенција во земјата која е достапна за сите медиуми под исти (и правични) услови, обезбедувајќи објективни извори на информации

Пости одредена загриженост поврзана со пристапот до новинската агенција финансирана од државата или со можна пристрасност до дадената содржина.

Пристапот до државната новинска агенција предизвикува непотребен товар за некои медиуми и/или нивната содржина е пристрасна.

10.10

Do you consider the financing of the PSM independent and adequate? 

Дали сметате дека финансирањето на ПСМ е независно и соодветно?

Финансирањето на ПСМ е недоволно или може да ја наруши конкуренцијата во приватните медиуми; а процесот на финансирање може да овозможи политичка зависност?

Финансирањето е недоволно до степен до кој квалитетното новинарство не е или е тешко возможно и/или процесот на финансирање е јасно под политичка контрола.

10.11

Како ја оценувате независноста на процесот на именување и разрешување на раководството на ПСМ? 

Има јасни правила за назначување и разрешување на раководството на ПСМ, се гарантира независноста од политичките актери; а во пракса решенијата за именување и разрешување се донесуваат врз основа на професионални критериуми.

Правилата за назначување и разрешување на раководството на ПСМ може да дозволат одредено политичко влијание и/или практиката на назначување и разрешување покажува знаци на пристрасност.

Правилата за назначување и разрешување на раководството на ПСМ овозможуваат јасно политичко влијание и/или именувањата и/или разрешувањата се видливо политички мотивирани.

 

 

Регулаторни заштитни мерки: Неутралност на мрежата

Резултат: Среден ризик

Мрежната неутралност (net neutrality)  е принцип, според кој, сите податоци на мрежите треба да се третираат подеднакво со тоа што нема да бидат дискриминаторски, или да им се наплаќаат различно на корисниците, за содржината, сајтовите или апликациите. Заштитата на неутралноста на мрежата е од суштинско значење за заштита на медиумскиот диверзитет бидејќи гарантира еднаква способност за пристап и онлајн ширење информации, мислења, перспективи итн. што е од суштинско значење за различноста на медиумите. Овој индикатор има за цел да го долови пејзажот на законското регулирање на неутралноста на мрежата, како и специфичните регулаторни механизми кои на тоа се однесуваат.

Зошто?

Релевантната регулатива на ЕУ за мрежна неутралност  сè уште не е транспонирана во Законот за електронски комуникации на Северна Македонија. Меѓутоа, неутралноста на мрежата до одреден степен е индиректно регулирана со Правилник донесен од Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) во 2015 година, врз основа на член 108 од Законот кој се однесува на обврските на операторите на јавните комуникациски мрежи за транспарентност и објавување на информации.

Правилникот[1] донесен од Агенцијата, во членот 2 (Дефиниции), ја дефинира неутралноста на мрежата како „...принцип според кој интернет сообраќајот се третира подеднакво, без дискриминација, ограничувања или пречки без оглед на (1) субјектот кој испраќа и прима податоци, (2) видот и содржината на податоците, (3) видот на услугата и апликацијата што се користат“.

Потоа, членот 4 од Правилникот ги утврдува основните принципи на неутралност на мрежата: (1) Операторите кои обезбедуваат услуга за пристап до Интернет треба да преземат мерки за да го обезбедат принципот на мрежна неутралност. (2) Операторите кои обезбедуваат услуга за пристап до интернет не треба да користат мерки за управување со интернет сообраќајот што може да го блокира, да го намали протокот, да ја менува, деградира или дискриминира која било содржина, апликација или услуга, освен за заштита од оптоварување или преоптоварување на мрежната врска или поради ублажување на последиците од таквото оптоварување или преоптоварување на мрежната врска. Овие мерки за управување со интернет сообраќајот треба да бидат исклучок и да бидат транспарентни, недискриминаторски и пропорционални на целта за која постојат. (3) Операторот е должен на своите претплатници, на нивно барање, да им даде информации за можниот начин за проверка и следење на вистинската и минималната брзина, како и за условите за ограничување на пристапот и/или користењето на услугите и апликации.


[1] Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации  . Достапен на: https://aek.mk/wp-content/uploads/2015/02/k2_attachments_20150203_Pravilnik_za_opsti_uslovi_Sluzben_Vesnik_br.16-2015.pdf

МРЕЖНА НЕУТРАЛНОСТ

ОПИС

ДА

 

НЕ

 

НЕМА

НП

Дали националното право директно или индиректно се однесува на неутралноста на мрежата?

Неутралноста е регулирана во домашното право; има за цел да го одрази секој договор меѓу земјите, како во ЕУ и земјите кои се дел од Советот на Европа.

1

 

 

 

Дали националното право содржи норми кои забрануваат блокирање на веб-локации или содржини на интернет?

Ова прашање го одредува степенот до кој нормите за неутралност на една земја го спречуваат блокирањето, една од клучните компоненти на робусната рамка за неутралност на мрежата

1

 

 

 

Дали националното право содржи норми кои забрануваат напад врз услугите или содржините обезбедени на интернет?

Ова прашање го одредува степенот до кој нормите за мрежна неутралност на земјата спречуваат напад, една од клучните компоненти на робусната рамка за неутралност на мрежата

 

0

 

 

Дали националното право содржи норми кои забрануваат нулта рејтинг и/или платени приоритети?

Ова прашање го одредува степенот до кој нормите за неутралност на една земја спречуваат нулта рејтинг (од кои вообичаена форма е платениот приоритет), една од клучните компоненти на робусната рамка за неутралност на мрежата

 

0

 

 

Онаму каде што неутралноста на мрежата е заштитена со закон, дали правната рамка признава какви било исклучоци, на пр. за разумно управување со мрежата?

Ова прашање утврдува кога се поставуваат разумни ограничувања на заштитата на неутралноста на мрежата наспроти другите ограничувања што може да ја поткопаат нејзината ефикасност.

1

 

 

 

Нормите кои забрануваат или ограничуваат нулта рејтинг се успешно имплементирани: Платената приоритизација не се одвива.

Ова прашање има за цел да го открие степенот до кој платените приоритети се случуваат во практиката и покрај нејзината забрана во законот; голем број земји со навидум силна заштита со нулта рејтинг го доживуваат овој феномен. Овој индикатор може да фрли светлина на степенот на разлика помеѓу правото и практиките на терен

 

 

 

 

Нормите кои забрануваат или ограничуваат нулта оцена се успешно имплементирани: Нема други форми на нулта оцена.

Исто како погоре

 

 

 

 

Нормите се успешно имплементирани: Блокирањето и/или нападите не се случуваат.

Ова прашање се обидува да утврди како правната рамка за заштита на неутралноста на мрежата функционира во пракса во однос на блокирањето и нападите

 

 

 

 

Дали има регулаторни или други субјекти задолжени за следење и спроведување на заштитата на неутралноста на мрежата?

Ова прашање нагласува дали има органи задолжени за спроведување на заштитата на неутралноста на мрежата

1

 

 

 

Дали се наметнати санкции за прекршување на заштитата на неутралноста на мрежата таму каде што постојат?

Ова прашање може да илустрира до кој степен кршењето на нормите за неутралност на мрежата се сфаќаат сериозно како прашање на владеење на правото и политичка волја

 

0

 

 

Дали се воспоставени механизмите за извршување за да се идентификуваат и да се одговори на прекршувањата на неутралноста на мрежата како ефективни?

Ова прашање покажува до кој степен нормите за неутралност на мрежата всушност ги постигнуваат своите цели

 

0

 

 

Вкупно (средна вредност на L-e и L-I под-индикатори)

 

4

 

 

 

 Резултат:4 од 8 (50%)

Родов дисбаланс во медиумската индустрија

Резултат: Висок ризик

Овој индикатор ја оценува застапеноста на жените во медиумите, фокусирајќи се на релевантните политики на редакцијата и уделот на жените на раководни позиции.

Зошто?

Од 34 медиуми кои се дел од базата податоци „Мониторинг на сопственоста на медиумите“, девет ги раководат компании во сопственост на жени, или компании каде што жените се мнозински акционери. Според податоците, четвртина од медиумите се раководени од жени, најмногу во онлајн медиумите, каде жените поседуваат шест од тринаесетте медиуми вклучени во оваа база.

Ситуацијата е малку подобра кога се во прашање жените на позицијата главен уредник. Од 34 медиуми, 13 медиуми или 38% имаат главни уреднички. Кога станува збор за уредничките позиции, повеќе од половина се жени само во радио станици, каде што, пак, обратно, ниту една жена не поседува или основала таков медиум.

Со тоа оваа база даде уште една потврда дека жените не се доволно застапени на лидерски позиции во медиумите во земјата. Според анализата на Агенцијата за аудио и аудио визуелни медиуми за 2020 година, која го испитуваше управувањето со медиумите, бројот на жени на одлучувачки позиции (на раководни/директорски и уреднички позиции) е помал во сите телевизиски и радио станици. Истовремено, во анализата се посочува дека новинарството во телевизиите и радијата е поле во кое жените се „традиционално“ побројни.

Нема конкретни податоци за родовата неусогласеност во платите кај медиумите. Сепак, општите податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека мажите во оваа земја заработуваат повеќе од жените.

Во однос на предизвиците со кои се соочуваат новинарките, минатогодишното истражување на организацијата ПИНА даде соодветен пример. Врз основа на анкети спроведени со 103 новинарки, истражувањето покажа дека четвртина од нив добивале закани за физичко насилство, 19,5% добивале закани по живот, додека над 81% од новинарките се соочиле со малтретирање на Интернет поради нивната работа.

НИЗОК (1)

СРЕДЕН (2)

ВИСОК (3)

12.1

Дали водечките медиуми во вашата земја имаат политика насочена кон урамнотежена застапеност на жените во редакцијата? 

Нема податоци

 

Повеќето водечки медиуми имаат политика за родова еднаквост или други видови саморегулаторни мерки за да се осигураат дека има соодветна застапеност на жените во редакциите и на раководните позиции. Покрај тоа, постојат механизми за да осигураат дека жените во редакциите нема да наидат на вознемирување или дискриминација.

 

Некои медиуми имаат политика за родова еднаквост или други видови саморегулаторни мерки за да се осигураат дека има соодветна застапеност на жените во редакциите и на раководните позиции. Во овие медиуми, постојат механизми за да осигураат дека жените во редакциите нема да наидат на вознемирување или дискриминација.

Не постои политика за родова еднаквост во оценуваните редакции или тие не се ефективни, што доведува до дискриминација и до вознемирување на новинарките.

12.2

Дали новинарките се предмет на вознемирување или насилство преку онлајн/офлајн во вашата земја?

 

Работната средина на новинарките е безбедна, малтретирањето онлајн или офлајн не е вообичаено, има доволно заштитни мерки.

И мажите и жените се малтретирани во сличен степен, (физичкото) насилство врз новинарките не е пракса.

Пријавени се случаи на насилство, а малтретирањето на новинарките е вообичаено во земјава, со многу познати и пријавени случаи. Се смета дека жените се повеќе мета на вознемирување и насилство отколку мажите.

12.3

Колкав е уделот на жените меѓу сопствениците на водечките медиуми?

ТВ: 2 од 11

 радио: 0 од 5

печат: 1 од 5

онлајн: 6 од 13

Просек : 26%

 

 

 

40 проценти или повеќе

Помеѓу 39 и 30 проценти

Помалку од 30 проценти

12.4

Колкав е уделот на жените меѓу основачите на медиумите?

 

ТВ: 1 од 11

 радио: 0 од 5

печат: 0 од 5

онлајн: 13 од 13

Просек : 12 %

 

40 проценти или повеќе

Помеѓу 39 и 30 проценти

Помалку од 30 проценти

12.5

Колкав е уделот на жените меѓу топ менаџерите во  медиумите (како директор/извршен директор)?

 

ТВ: 1 од 11

 радио: 1 од 5

печат: 1 од 5

онлајн: 5 од 13

Просек : 33.8 %

 

40 проценти или повеќе

Помеѓу 39 и 30 проценти

Помалку од 30 проценти

12.6

Колкав е уделот на жените на клучните уреднички позиции во редакцијата (како што е е позицијата на главните и одговорни уредници)?

ТВ: 4 од 11

 радио: 3 од 5

печат: 1 од 5

онлајн: 5 од 13

Просек : 38 %

 

40 проценти или повеќе

Помеѓу 39 и 30 проценти

Помалку од 30 проценти

12.7

Колкав е уделот на жените на клучните позиции во управниот одбор во редакцијата (се мисли на позиции кои не се уреднички, како што се главен финансиски директор, шеф на продажба и маркетинг итн.)?

 

 ТВ: нема податоци

 радио: нема податоци

печат: нема податоци

онлајн: нема податоци

 

 

40 проценти или повеќе

Помеѓу 39 и 30 проценти

Помалку од 30 проценти

 

 

 

Центар за слобода на медиуми и плурализам, Следење на медиумскиот плурализам во дигиталната ера: Мониторинг во ЕУ, Албанија, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција во 2022 година [Translate to Macedonian:] Accessed on 21.11.2023

  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union