Медиумски компании

Речиси сите медиумски компаниии се приватни друштва со ограничена одговорност (ДОО или ДООЕЛ) или трговски радиодифузни друштва основани за менаџирање на медиумите што ги поседуваат. Исклучок се јавниот сервис - Македонската радиотелевизија, која е во сопственост на државата и Медиумската информативна агенција, која е акционерско друштво исто така во државна сопственост. Во исклучоците се вбројуваат и неколку непрофитни медиуми, кои се во сопственост на невладини организации.

  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union