Важно е кој ги поседува медиумите

Медиумите влијаат на тоа како фактите се гледаат и обработуваат во едно општество, придонесувајќи во креирањето на јавното мислење. Независноста и плурализмот на медиумите, мислењата и гледиштата - вклучувајќи  ја  и критиката на луѓето на власт - се чувари на демократијата. Плурализмот на сопствеништвото на медиумите е првиот чекор кон независност и слобода на изборот на граѓаните.

Како луѓето можат да ја оценат веродостојноста на информациите, ако не знаат кој ги објавува? Како новинарите можат квалитетно да работат, ако не знаат кој ја контролира компанијата за која работат? И како регулаторот може да се бори против концентрација на медиумите, ако не знае кој стои зад нив.

Медиуми и сопственици
Клучни наоди
Индикатори за ризици за медиумскиот плурализам
  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union