Radio

Për shumë dekada, burimi kryesor dhe më i shpejtë i informacionit ishte "Macedonian Radio", themeluar në 1944 nga një vendim i Sesionit të Parë të ASNOM (Asambleja Popullore Antifashiste Çlirimtare e Maqedonisë). 

Deri në themelimin e Televizionit Maqedonas në vitin 1964, kjo radio ishte e vetmja media elektronike në vend. 

Në vitet e fundit, në anketat e opinionit publik, radioja si medium zakonisht nuk u përmend fare mes burimeve më të rëndësishme të informacionit. Sipas një anketimi nga Instituti Ndërkombëtar Republikan, (IRI) kryer gjatë periudhës prill - maj 2023, vetëm tre për qind të shtetasve marrin lajmet nga radioja. 

Sot stacionet radiofonike janë më së shumti në format dëfryes, pra, luajnë muzikë dhe transmetojnë spektakle dëfrimi. 

Aktualisht, ka 64 stacione radiofonike në Maqedoninë e Veriut, pesë nga të cilat kanë një licencë kombëtare. 

Databaza e Monitorit të Pronësisë së Medias në Maqedoninë e Veriut përmban të dhëna nga pesë stacione radiofonike: "Kanal 77", "Antenna 5", "Metropolis", "Radio Jon" dhe "Macedonian Radio – Kanali i Parë MRA1". 

  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union